Menu

Järjestyssäännöt

SAMMATIN VAPAAN KYLÄKOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
Tehtävät ja tavoitteet
Perusopetuslain mukaan kaikilla kouluilla on oltava järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt ovat
opetussuunnitelmaa täydentäviä käytännön toimintaohjeita, joilla pyritään takaamaan
turvallisuus, työrauha ja viihtyvyys. Järjestyssäännöt edellyttävät jokaiselta vastuullista
toimintaa. Luokilla voi olla lisäksi omia sisäisiä järjestyssääntöjä. Ne eivät kuitenkaan voi olla
ristiriidassa tämän järjestyssäännön kanssa.
Oppitunnit
Oppilaat:
Oppilaan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Oppilaan
on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti, käyttäydyttävä asiallisesti ja huolehdittava
koulutarvikkeistaan. Oppitunnit alkavat lukujärjestyksessä ilmoitettuna ajankohtana, ellei
muuta ole sovittu. Oppilaan on saavuttava oppitunneille täsmällisesti. Ulkojalkineet ja –
vaatteet riisutaan luokkaan mentäessä, päähineet otetaan pois. Tunneilla ei kuunnella radiota
tai musiikkia muutoin kuin opetustarkoituksessa.
Matkapuhelinten käyttö tunnin ja koulupäivän aikana on kiellettyä. Puhelin tulee ennen
koulupäivän alkua sulkea tai säätää äänettömäksi ja säilyttää repussa tai opettajan
tarjoamassa tilassa. Puhelimen käyttö on sallittu vain opettajan luvalla. Jos oppilas käyttää
puhelinta oppitunnilla tai välitunnilla, on opettajalla oikeus takavarikoida puhelin kyseisen
päivän ajaksi opettajainhuoneeseen. Oppilas saa puhelimen takaisin koulupäivän päätyttyä.
Jos puhelin on ladattava, saa sen tehdä opettajainhuoneessa.
Opettajat:
Opettajan tulee tarjota oppilailleen perussuunnitelman mukaista opetusta. Hänen on
saavuttava oppitunneille täsmällisesti. Oppituntien päätyttyä opettajan tai hänen apunaan
toimivien järjestäjien on pyyhittävä taulu ja avattava luokan ikkunat. Opettajan tulee
suhtautua kaikkiin oppilaisiin tasavertaisesti.
Välitunnit:
Oppilaat:
Tunnin päätyttyä 1.-8.luokkalaiset lähtevät viivyttelemättä välitunnille ja viettävät sen ulkona
koulun piha-alueella. 9. luokkalaisten tulee poistua ulkoilemaan 12.30-12.45 välitunnille.
Opettajan perustellulla päätöksellä välitunti voidaan viettää toisinkin.
Jos oppilaat tahtovat lainata toisten luokkien tavaroita, esimerkiksi mäenlaskuvälineitä tai
hyppynaruja, on siihen pyydettävä lupa. Tavarat on käytön jälkeen palautettava alkuperäiselle
paikalleen.
Välitunneilla tulee käyttäytyä asiallisesti. Lumipallojen, kivien tms. heittely on kiellettyä.
Opettajan luvalla ja valvomana lumipalloja saa heittää sovituin säännöin. Mikäli pakkasta on
enemmän kuin 20 astetta, välitunneilla saa olla sisällä.
Pakkasella on kaikilla oltava sopivat ulkovaatteet ja päähine päässä.
Opettajat:
Tunnin päätyttyä opettaja valvoo luokan tyhjenemisen ja oppilaiden uloslähtemisen.
Välitunteja valvovien opettajien tulee huolehtia täsmällisesti valvonnoistaan.
Ruokailu
Ruokailu tapahtuu ruokalassa. Sovitusti ja valvotusti ruokailu voi tapahtua myös muissa
tiloissa. Ruokailussa tulee noudattaa hyviä ruokailutapoja ja keskustella hillityllä äänellä.
Omia eväitä saa tuoda kouluun vain erikseen sovitusti.
Turvallinen kouluympäristö
Koulumatkat
Kouluun saavutaan täsmällisesti. Pyörällä tai mopolla koulumatkoja kuljettaessa käytetään
kypärää. Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla ja niiden käyttö välituntien aikana
on kiellettyä. Koululta siirrytään toisaalla järjestettävään opetukseen yhteisellä kuljetuksella
tai erikseen sovitulla henkilökohtaisella kulkuvälineellä.
Koulualue ja kouluaika
Koulualueen muodostavat koulun koulutilat sekä piha-alue. Kouluajaksi lasketaan
lukujärjestyksen mukainen työpäivä koulumatkoineen ja koulussa vietetty lisäaika, kuten
tukiopetus, kerhot, jälki-istunnot ja muu valvottu toiminta. Kouluaika vietetään koulun
alueella, ellei toisin sovita. Koulupäivän päätyttyä poistutaan koulutiloista.
Käyttäytyminen
Jokaisen kouluyhteisön jäsenen tulee luoda turvallista ja viihtyisää ilmapiiriä sekä edistää
työrauhaa oppitunneilla noudattamalla järjestyssääntöjä ja hyviä tapoja.
Hyvät tavat koulutyössä:
– Saavun kouluun täsmällisesti.
– Muistan tervehtiä.
– Olen ystävällinen ja kohtelias.
– Pukeudun asiallisesti ja säänmukaisesti.
– Huolehdin mukaan kulloinkin tarvittavat oppikirjat, vihkot ja opiskelu- ja
harjoittelutarvikkeet.
– Teen koulutyöni.
– Käsittelen koulun omaisuutta huolellisesti enkä ota luvatta toisen omaisuutta.
– Palautan käyttämäni välineet sovituille paikoille.
– Jos vahingoitan koulun tai toisen henkilön omaisuutta tahallisesti tai huolimattomuudesta,
olen korvausvelvollinen.
– Pidän ympäristöni siistinä ja viihtyisänä.
– Koulun käytävillä, ruokalassa ja sisätiloissa liikun rauhallisesti.
Hyvät tavat kouluyhteisön jäsenenä:
– En kiusaa toisia. Jos havaitsen kiusaamista, kerron siitä opettajille. Opettajien tulee viedä
asia eteenpäin erillisen ohjesäännön mukaisesti.
– Puhun toisia kunnioittavasti ja pidän koulun ilmapiirin hyvänä. En kiroile.
– Kannan huolta siitä, että kaikki tuntevat kuuluvansa ryhmään. Kutsun muita mukaan
toimintaan ja huolehdin, että kukaan ei joudu tahtomattaan olemaan yksin.
– Tarjoan muille apua ja tukea.
Hyvien tapojen noudattamatta jättämisen seuraukset:
Jos oppilas häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä tai menettelee muutoin
sopimattomasti, voi opettaja ojentaa oppilasta. Ojentamisen keinoja ovat seuraavat:
– Opettaja voi ojentaa oppilasta suullisesti.
– Opettaja voi järjestää kasvatuskeskustelun oppilaan kanssa. Huoltajille tulee varata
mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun.
– Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä suorittamaan
tehtäviään enintään yhdeksi tunniksi kerrallaan.
– Oppilas voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi kerrallaan.
– Oppilaalle, joka toistuvasti häiritsee opetusta, muuten rikkoo koulun järjestystä tai
menettelee vilpillisesti, voidaan antaa kirjallinen varoitus.
– Jos rikkomukset ovat vakavia tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistään kirjallisen
varoituksen saatuaan, voidaan oppilas erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi.
JÄRJESTYSSÄÄNNÖT TIIVISTETYSTI:
 Koulun aikatauluja täytyy noudattaa.
 Oppilaat eivät saa poistua koulualueelta kouluaikana ilman opettajan lupaa.
 Poissaoloista täytyy ilmoittaa heti koululle.
 Oppitunneille tuodaan koulutyöhön tarvittavat välineet, muita tavaroita ei tuoda.
 Omia tavaroita saa käyttää koulussa vain opettajan luvalla.
 Kouluaikana mp3-soittimet, kuulokkeet ja kännykät tulee olla poissa käytöstä ja
näkyvistä.
 Koulun ja toisten omaisuus on kaikkien kouluyhteisön jäsenien erityisen huolenpidon
kohteena. Turmeltu toisen omaisuus pitää korjata tai korvata.
 Siisteydestä ja viihtyvyydestä huolehditaan yhdessä.
 Ulkovaatteet ja ulkojalkineet jätetään luokan ulkopuolelle niille varatuille paikoille.
 Järjestäjät hoitavat tehtävänsä tunnollisesti ja ovat niistä vastuussa.
 Koulussa vaalitaan hyviä käytöstapoja ja kunnioitetaan toista ihmistä.
 Opetusta ei saa häiritä.
 Välitunneilla saa olla sisällä vain opettajan luvalla.
 Lumipallojen heittäminen koulun alueella on kielletty ilman opettajan lupaa.
 Kulkuvälineet säilytetään niille varatuilla paikoilla.
 Opettajalla/opettajakunnalla on suullisen ojentamisen lisäksi käytössä seuraavat
keinot:
o kasvatuskeskustelu
o enintään 2 tuntia jälki-istuntoa
o enintään 1 tunti koulun jälkeen tekemättömien kotitehtävien tekemiseksi
o kirjallinen varoitus
o määräaikainen erottaminen